Μελέτη

Οι απαιτούμενες από την νομοθεσία μελέτες εγκατάστασης και κατασκευών σύνδεσης με την ξηρά εκπονούνται  από αποκλειστικούς συνεργάτες μας Διπλωματούχους Ναυπηγούς – Μηχανολόγους -Μηχανικούς ΕΜΠ και Τοπογράφους Μηχανικούς ΕΜΠ με δεκαετή εξειδίκευση στις πλωτές κατασκευές.